1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ และตัวแทนครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในเรื่องของสาเหตุการเกิดไข้เลือดออก วงจรชีวิตของยุงลายซึ่งพาหะของโรคไข้เลือดออก ลักษณะของผู้ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก และวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันของโรคไข้เลือดออกในอำเภอวารินชำราบ และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นลดพื้นที่การระบาดของโรค ลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้รับการอบรม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ,นางสาววีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด  และได้รับเกียรติจากน.ส.เสาวลักษณ์ โพธา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting