1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 วันที่ 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อฟปร. ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ ให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล , ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2562 นั้นจะแบ่งการอบรมออกเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในภาคทฤษฎีได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี เรวัฒน์ สุนทรสถาพร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้


งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  งานป้องกันฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting