1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 5

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้จัดโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1,ชั้นปีที่2 และชั้นปีที่3 รุ่นที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างนักเรียนในโรงเรียน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting