1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการเฝ้าระวังคุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญ น่าหยอด น่าบริโภค ประจำปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการเฝ้าระวังคุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญ น่าหยอด น่าบริโภค ประจำปี 2562  เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน , ผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญ เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำดื่มของประเทศไทย ในปัจจุบัน ความสำคัญของการจัดการตู้น้ำหยอดเหรียญให้ถูกหลักสุขาภิบาล ตลอดจนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้หยอดเหรียญ โดยมีนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting