1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการจิตอาสาเคาะประตูดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 วันที่ 2


วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดอบรมโครงการจิตอาสาเคาะประตูดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 วันที่2 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชมชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ครอบคลุมและใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพ  รวมทั้งประเมินสภาพปัญหาเพื่อวางแผนการช่วยเหลือด้านสุขภาพให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting