1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน รุ่นที่ 2

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน รุ่นที่ 2 โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มาเข้ารับการอบรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวินัยให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ความรุนแรงจากการบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการจราจร ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้แบ่งกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่การเรียนรู้ที่ 1 เครื่องหมายจราจร และขั้นตอนการจัดทำใบขับขี่ โดย ทีมวิทยากรสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี , ฐานที่การเรียนรู้ที่ 2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กู้ฟื้น คืนชีพ โดย ทีมจากโรงพยาบาลวารินชำราบ , ฐานที่การเรียนรู้ที่ 3 ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดย ทีมวิทยากรจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดอุบลราชธานี ,ฐานที่การเรียนรู้ที่ 4 กฎหมาย ระเบียบวินัยทางจราจร และความปลอดภัย โดย ทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ,ฐานที่การเรียนรู้ที่ 5 สาธิตการฝึกปฏิบัติขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร โดย ทีมวิทยากรจากศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัทเกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี และฐานที่การเรียนรู้ที่ 6 วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting