1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการเด็กสุขภาพสมส่วน พัฒนาการสมวัย กายใจแข็งแรง ประจำปี 2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดอบรมโครงการเด็กสุขภาพสมส่วน พัฒนาการสมวัย กายใจแข็งแรง ประจำปี 2562 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขชมชน เข้ารับการให้ความรู้ในการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิด และปฐมวัย มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และเตรียมพื้นฐานทางอารมณ์ และสติปัญญา ต่อพัฒนาการของเด็กในช่วงวัยต่างๆ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พญ.ภัทราพร สินธุประสิทธิ์  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting