1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล นำตัวแทนหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมถวายพานพุ่มเงินเงิน และพานพุ่มทอง เนื่องในงานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีพระราชดำริจัดทำโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ทำให้ราษฏรที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้มีน้ำจากน้ำฝนใช้ โดยการดัดแปลงสภาพอากาศให้เมฆมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อให้ฝนได้ตกลงมา

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting