1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน ประจำปี 2562 โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มาเข้ารับการอบรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวินัยให้เยาวชน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ความรุนแรงจากการบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการจราจร ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้แบ่งกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานที่การเรียนรู้ที่ 1 เครื่องหมายจราจร และขั้นตอนการจัดทำใบขับขี่ โดย ทีมวิทยากรสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี , ฐานที่การเรียนรู้ที่ 2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กู้ฟื้น คืนชีพ โดย ทีมจากโรงพยาบาลวารินชำราบ , ฐานที่การเรียนรู้ที่ 3 ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดย ทีมวิทยากรจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดอุบลราชธานี ,ฐานที่การเรียนรู้ที่ 4 กฎหมาย ระเบียบวินัยทางจราจร และความปลอดภัย โดย ทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ และฐานที่การเรียนรู้ที่ 5 วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting