1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2562


วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชน และอาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง รวมถึงยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในด้านสุขภาพ คุณภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ซึ่งกิจกรรมในโครงการจะเป็นการอบรมให้ความรู้ในการประกวดชุมชนดีเด่นในด้านต่างๆ 4 ด้าน กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนทั้ง 28 ชุมชน และกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนที่ได้รับรางวัลประกวดชุมชนดีเด่น โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบาย และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ชุมชนต่างๆร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ในการนี้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางอัจฉรา นามบุตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ยังได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ และการคัดแยกขยะภายในชุมชนด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting