1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมประกวดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมประกวดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชนและอาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านเมืองรวมถึงยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในด้านสุขภาพคุณภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม  ตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักซึ่งกิจกรรมในโครงการจะเป็นการอบรมให้ความรู้ในการประกวดชุมชนดีเด่นในด้านต่างๆ 4 ด้าน กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนทั้ง 28 ชุมชนและกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนที่ได้รับรางวัลประกวดชุมชนดีเด่นโดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน มาร่วมเป็นเกียรติ สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการแสดงพื้นบ้านสืบสานประเพณีท้องถิ่น และประกอบอาหารพื้นเมืองของชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านสืบสารประเพณีท้องถิ่น
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting