1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 19 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมประชาวาริน ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น  โดยได้เชิญกลุ่มผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุทั้ง 28 ชุมชน มาทำกิจกรรมและพบปะพูดคุยกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพ ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สำหรับ กิจกรรมภายในงานนั้นประกอบไปด้วย การร้องเพลงสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ การจับสลากมอบของรางวัล การแสดงจากตัวแทนผู้สูงอายุทั้ง 3 เขตศูนย์บริการสาธารณสุข และการร่วมรำวงระหว่างคณะผู้บริหารและผู้สูงอายุ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง  ทั้งนี้ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งด้านร่าง กายและจิตใจ เพื่อให้เหล่าผู้สูงอายุได้อยู่เป็นที่พึ่งทางใจของลูกหลาน ต่อไปอีกหลายปี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting