1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขออนุมัติแผนจัดการสุขภาพปีงบประมาณ 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ดำเนินการจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการของงานรักษาความสะอาด งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์ งานทันตสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานบริหารสาธารณสุข จากเงินงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) ที่ยังไม่ได้นำเสนอ พร้อมกันนี้ได้มีการพิจารณาขออนุมัติแผนจัดการสุขภาพปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 และขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามแผนจัดการสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2/2563) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากเงินงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting