1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณสนามทุ่งคำน้ำแซบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การห้ามสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้มาใช้บริการสนามทุ่งคำน้ำแซบ ในการห้ามสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ โดยผู้ที่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจะมีความผิดตามมาตรา 42 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ จะมีความผิดตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10.000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting