1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมแนวการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน , เจ้าหน้าที่ธุรการ และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด ในการดำเนินแนวทางการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี การจำหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี 2563
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองคลัง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting