1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ,นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ใหม่ที่ได้รับโอนย้ายมา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ,นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลใหม่ซึ่งได้รับโอน ย้ายมาใหม่ใน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ นายธนพล   สุรพรรค ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ รับโอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ,นายนายภูวนาท   สุขประเสริฐ ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ รับโอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก  อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี, นายนภนต์   ลีโคตร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน รับโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป้า  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และน.ส.เบ็ญจมาภรณ์   สืบแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รับโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่ในครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting