1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10,000 ชุด
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย)
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน จำนวน 3 คัน ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู ปี2563
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2563
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564
8 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
9 ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและตรวจเช็ตระยะรถยนต์โดโยต้า หมายเลขทะเบียน (กฉ-6227 อบ) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแอร์ที่ป้อมยามเทศกิจ ทะเบียน ส.420540030 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ชส 055510003 , 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บต 6777 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปะยางรถเก็บขยะมูลฝอย 83-6172 และรถยนต์ปิคอัพ บต 6775 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย 83-4965 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 2 ก็อก ทะเบียน ส.5035580001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน นข 2998 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 16 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนงสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting