1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัด เทศบาลเมืองวารินชำราบ


ถ.ประทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ


อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
1 การแจ้งเกิด (กรณีเกิดที่โรงพยาบาล)
2 การแจ้งตาย (กรณีตายที่โรงพยาบาล)
3 การแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีแจ้งเข้า/แจ้งย้ายออก/แจ้งย้ายปลายทาง)
4 การทำบัตรประชาชน
5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
6 การขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
7 การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
8 การขอหมายเลขประจำบ้าน
9 การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
10 คู่มือการให้บริการประชาชนงานบริการ ด้านงานทะเบียนและบัตร

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting