1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
สถานที่ติดต่อ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ


ถ.ประทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ


อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง การให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
2 เรื่อง การให้บริการกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
3 คู่มือการให้บริการประชาชนงานบริการ ด้านอนามัย
4 คู่มือการให้บริการประชาชนงานบริการ ด้านสาธารณสุข
5 คู่มือการให้บริการประชาชน งานบริการ ด้านการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
6 กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองวารินชำราบ การควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค บริการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลง
Secured by Siteground Web Hosting