1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง
1 ขอพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายและวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
2 เรื่อง การให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
3 เรื่อง การให้บริการกำจัดสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย
4 คู่มือการให้บริการประชาชนงานบริการ ด้านอนามัย
5 คู่มือการให้บริการประชาชนงานบริการ ด้านสาธารณสุข
6 คู่มือการให้บริการประชาชน งานบริการ ด้านการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
7 กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลเมืองวารินชำราบ การควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค บริการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลง
Secured by Siteground Web Hosting