1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองวิชาการและแผนงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาลสามปี( พ.ศ. 2558 - 2560 )
102 อัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
103 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ชุมชนกุดปลาขาว
104 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับอำเภอวารินชำราบเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฏร
105 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
106 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
107 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556
108 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลพ.ศ.2556-2558 และพ.ศ.2557-2559(เพิ่มเติม) และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน
109 ประฃุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558 และ พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม
110 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ
111 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
112 ประกาศสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
113 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 รอบสอง "การสร้างความตระหนักในการใช้ Social Network อย่างรู้เท่าทัน "
114 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ด้วย Joomla" วันที่ 2
115 น้องชาย สุทธิรัตน์ มุตตามระ รับพี่สาวเป็นคู่รัก อดีตพระอาจารย์มิตซูโอะ
116 อบรมสารวัตรนักเรียนลูกเสือจราจรแก่นักเรียนในเขตเทศบาลฯประจำปี2555
117 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เทศบาลเมืองวารินชำราบ
118 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556
119 หลักสูตรโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ 2556
120 ประกาศสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2

จิตอาสา อุทกภัย

กองวิชาการและแผนงาน
Secured by Siteground Web Hosting