1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองวิชาการและแผนงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 จ.อุบลราชธานีร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมอบความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี
82 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 และร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
83 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557 หลักสูตร Office 2007 ขั้นสูง สำหรับสำนักงาน
84 กองวิชาการและแผนงานจัดโครงการประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
85 หลักสูตรโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ 2557
86 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาลสามปี( พ.ศ. 2558 - 2560 )
87 อัยการฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ ภาค 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
88 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ชุมชนกุดปลาขาว
89 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับอำเภอวารินชำราบเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฏร
90 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
91 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
92 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556
93 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเทศบาลพ.ศ.2556-2558 และพ.ศ.2557-2559(เพิ่มเติม) และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน
94 ประฃุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558 และ พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม
95 ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ
96 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
97 ประกาศสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
98 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 รอบสอง "การสร้างความตระหนักในการใช้ Social Network อย่างรู้เท่าทัน "
99 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ด้วย Joomla" วันที่ 2
100 น้องชาย สุทธิรัตน์ มุตตามระ รับพี่สาวเป็นคู่รัก อดีตพระอาจารย์มิตซูโอะ
กองวิชาการและแผนงาน
Secured by Siteground Web Hosting