1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองวิชาการและแผนงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 อัยการจังหวัด ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
2 ประชุมกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
3 ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560
4 อัยการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 ประชุมกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (ฑ.ศ.2559-2561) ประจำปี 2559
6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
7 รายการยกโขยงหกโมงเช้า ยกกองมาถ่ายทำรายการที่ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดเวทีประชุมประชาคมเมืองเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
9 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมายเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559
10 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 และแผนสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม
11 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) เพิ่มเติม
12 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในการชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
13 ประชุมกก.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อคัดเลือกประธาน เลขานุการ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการติดตามประเมินผลแผน
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์กิจกรรมประชารัฐอุบลร่วมใจหยุดการขอทาน
15 ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559
16 วัดผาสุการามคว้ารางวัล"ชนะเลิศชุมชนคนทำเทียน" ในการประกวดเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559
17 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองวารินชำราบ
18 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559-2561 (เพิ่มเติม) ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
19 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2560
20 กองวิชาการฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านITประจำปี 2559 หลักสูตร "งานเสร็จเร็ว เอกสารเสร็จไวด้วย Microsoft Word 2010" วันที่ 2

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 156 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กองวิชาการและแผนงาน
Secured by Siteground Web Hosting