1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
22 งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมต่ออายุสัญญาเช่าสถานที่อาคารแสดงสินค้า บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
23 งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบการแผงลอยบริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
24 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
25 การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาราชการ ช่วงพักกลางวันและหลังเวลาราชการ
26 แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์การประเมินภาษี พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
27 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
28 แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี พนักงานสำรวจ เพื่อปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
29 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
30 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
31 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
32 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตร รางวัลผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดีเด่น
33 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)
35 สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
36 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
37 แจ้งขอรับเงินคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
38 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)
39 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)
40 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลากาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting