1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีใหม่
2 ประชุมผู้ประกอบการแผงลอยข้างโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่
3 ประชุมผู้เช่าอาคารแสดงสินค้าภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญา
4 เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5 เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
6 ประชุมหัวหน้าส่วนการงานและผู้บริหารสถานศึกษาในการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
7 สถิติการคลัง เทศบาล พ.ศ.2559
8 ประชุมผู้ประกอบการค้าภายในอาคารตลาดสดและอาคารที่จอดรถ 2 ชั้น เพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาล็อคแผงค้า
9 เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมหารือผู้เช่าอาคารพาณิชย์บริเวณถนนอุบลกิจเพื่อต่อสัญญาใหม่
11 เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 และประกาศเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี
12 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๘
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาและเลือกล็อคแผงค้า
14 สปสช.เขต 10 ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรเครือข่ายเจ้าหน้าที่ทะเบียนอปท.(ครู ก.)
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมหารือจัดระเบียบผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2
16 เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 และประกาศเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษี
17 สถิติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
18 เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๗
19 สถิติการคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ. 2557
20 ประชุมชี้แจงพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 136 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting