1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการและสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ วันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา
2 ป้องกันฯ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2566 ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อยกระดับเป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2567
4 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2567
5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวด กิจกรรมในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประจำปี 2567
6 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2567
8 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2567
9 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567
10 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
11 มอบเงินช่วยเหลือประชาชนให้แก่ครอบครัวที่มีบุคคลในบ้าน เสียชีวิตขณะเกิดเหตุอุทกภัย
12 กิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2567
13 บรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) จำนวน 4 ชุมชน
14 ประชุมประธานกรรมการชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยภายในชุมชนเกตุแก้ว
16 ประชุมติดตามความคืบหน้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ
17 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2566
18 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ
19 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และจัดสัมมนา เรื่อง “ทางรอดทางเลือกเพื่อความอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน”
20 กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2567กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting