1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1061 กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
1062 ทม.วารินชำราบจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
1063 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพจนท.และผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2558
1064 ประชุมเตรียมงานกิจกรรมโครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557
1065 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2558
1066 ทม.วารินชำราบ จัดประชุมชี้แจงมาตรการจัดระเบียบผู้ประกอบการรถรับจ้างสามล้อ (ซาเล้ง) ตามนโยบายคืนความสุข
1067 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558
1068 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เทิดพระเกียรติ 87 พรรษา
1069 อบรมโครงการประชุมเครือข่ายสุขภาพ และอบรมให้ความรู้อสม.ประจำเดือนตุลาคม 2557
1070 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเครื่อข่ายโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้าถึงได้ยาก ในเขตศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ
1071 อบรมจิตอาสาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยากในเขตศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ: วันที่สอง
1072 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยทหารและชุมชนรักษ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มทบ.22
1073 อบรมจิตอาสาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยากในเขตศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ: วันที่หนึ่ง
1074 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยากในเขตศูนย์บริการสาธารณสุข
1075 ประชุมให้ความรู้ชุมชนวัดวารินทรารามในการจัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste
1076 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่หรือท้องที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่6/2557
1077 กองสาธารณสุขจัดโครงการพัฒนาองค์กรเครือข่ายสุขภาพสู่ความเป็นเอกภาพ ประจำปี 2557
1078 อบรมอสม.โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
1079 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ รุ่นที่ 2
1080 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับชุมชนวัดวารินทรารามประชุมคณะทำงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ครั้งที่ 1กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting