1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559
122 คณะนิเทศโรงพยาบาลวารินชำราบติดตามผลการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ
123 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนสิงหาคม 2559
124 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาดตลาดลดเทศบาลแห่งที่ 1 ในโครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day
125 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดภายในชุมชนท่าบ้งมั่ง-เกตุแก้ว ประจำปี 2559
126 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดโครงการอบรมให้ความรู้"เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปี 2559" รุ่นที่ 1
127 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรเครือข่ายสุขภาพสู่ความเป็นเอกภาพ ประจำปี 2559
128 กองสาธารณสุขฯจัดการประชุมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารในชุมชนท่าบ้งมั่งและเกตุแก้ว
129 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดประชาพิทักษ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2559
130 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559
131 หน่วยงานราชการและชาวเมืองวารินชำราบ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2559
132 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนแบบผสมผสาน ประจำปี 2559
133 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนกรกฎาคม 2559
134 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 4/2559
135 ประชุมเตรียมงานจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559
136 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2559
137 ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559
138 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดการประชุมเสริมพลังการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ประจำปี 2559
139 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแก่อสม.เขตศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3
140 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมผู้สูงอายุโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ (10 ชมรม 4 วัด)
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting