1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 วันที่สอง
142 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 วันแรก
143 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมผู้ประกอบการค้าเนื้อชุมชนท่าบ้งมั่งเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานที่ทิ้งขยะ
144 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมิถุนายน 2559
145 โครงการอบรมผู้นำเยาวชนแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (อสร.) ประจำปี 2559
146 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมทำความสะอาดลอกผักตบชวา สวนสาธารณะเศรษฐเศรณีย์
147 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย ในการศึกษาดูงานด้านสปสช. อสม.ดีเด่น และชุมชนปลอดขยะ
148 ประชุมเตรียมงานกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะและโครงการ"ปั่นรักษ์โลก ลดขยะ คลายโลกร้อน"
149 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนมิถุนายน 2559
150 วัดวรรณวารี รับการตรวจประเมินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ประจำปี 2559
151 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2559
152 นายอำเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอวารินชำราบลงพื้นที่รณรงค์เตือนภัยน้ำส้มคั้นปลอมที่ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
153 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของทีมจิตอาสาเยี่ยมบ้านประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 ตามโครงการหมอครอบครัว
154 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับจิตอาสาอสม.ทำกิจกรรม Big cleaning day วัดวรรณวารี เตรียมรับการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 2559
155 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนพฤษภาคม 2559
156 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านหนองทองทรายในการศึกษาดูงานอสม.ดีเด่น ด้านการสาขาส่งเสริมสุขภาพ และชุมชนปลอดขยะ
157 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนพฤษภาคม 2559
158 เทศบาลตำบลคำอาฮวนศึกษาดูงานอสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี2559 และชุมชนปลอดขยะZero Waste
159 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน 2559
160 อ.วารินฯ ร่วมกับทม.วารินฯ และสสอ.วารินฯ รณรงค์ให้ความรู้การใช้ถุงใส่อาหาร และการใช้ถุงมือยางเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting