1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พื้นที่ต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
142 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนสิงหาคม 2559
143 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559
144 คณะนิเทศโรงพยาบาลวารินชำราบติดตามผลการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ
145 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนสิงหาคม 2559
146 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาดตลาดลดเทศบาลแห่งที่ 1 ในโครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day
147 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดภายในชุมชนท่าบ้งมั่ง-เกตุแก้ว ประจำปี 2559
148 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดโครงการอบรมให้ความรู้"เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปี 2559" รุ่นที่ 1
149 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรเครือข่ายสุขภาพสู่ความเป็นเอกภาพ ประจำปี 2559
150 กองสาธารณสุขฯจัดการประชุมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารในชุมชนท่าบ้งมั่งและเกตุแก้ว
151 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดประชาพิทักษ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2559
152 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559
153 หน่วยงานราชการและชาวเมืองวารินชำราบ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2559
154 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนแบบผสมผสาน ประจำปี 2559
155 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนกรกฎาคม 2559
156 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 4/2559
157 ประชุมเตรียมงานจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559
158 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2559
159 ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559
160 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดการประชุมเสริมพลังการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ประจำปี 2559
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting