1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล Big Cleaning Day
182 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
183 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2560
184 อบรมคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลในโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2560
185 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
186 บ้านพักเด็กจ.อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินฯจัดโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
187 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2560
188 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมกราคม 2560
189 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนมกราคม 2560
190 เทศบาลเมืองวารินชำราบส่งอสม.เข้าร่วมประกวดอสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560
191 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับทองและระดับเพชร ประจำปี 2560
192 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานภาคสนามในรอบปี 2559
193 นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2559
194 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการประกวดชุมชนดีเด่นและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง ประจำปี 2559
195 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมมอบความสุขแก่ผู้สูงอายุในโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560
196 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การตรวจจอประสาทตาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
197 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนธันวาคม 2559
198 พิธีเปิดการอบรมและประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559
199 ประชุมพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2559
200 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting