1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดภายในชุมชนท่าบ้งมั่ง-เกตุแก้ว ประจำปี 2559
182 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดโครงการอบรมให้ความรู้"เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปี 2559" รุ่นที่ 1
183 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรเครือข่ายสุขภาพสู่ความเป็นเอกภาพ ประจำปี 2559
184 กองสาธารณสุขฯจัดการประชุมโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารในชุมชนท่าบ้งมั่งและเกตุแก้ว
185 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดประชาพิทักษ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2559
186 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559
187 หน่วยงานราชการและชาวเมืองวารินชำราบ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2559
188 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนแบบผสมผสาน ประจำปี 2559
189 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนกรกฎาคม 2559
190 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 4/2559
191 ประชุมเตรียมงานจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559
192 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกรกฎาคม 2559
193 ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559
194 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดการประชุมเสริมพลังการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ประจำปี 2559
195 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแก่อสม.เขตศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3
196 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมผู้สูงอายุโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุและวัดส่งเสริมสุขภาพ (10 ชมรม 4 วัด)
197 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 วันที่สอง
198 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 วันแรก
199 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมผู้ประกอบการค้าเนื้อชุมชนท่าบ้งมั่งเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานที่ทิ้งขยะ
200 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมิถุนายน 2559
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting