1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน 2559
182 อ.วารินฯ ร่วมกับทม.วารินฯ และสสอ.วารินฯ รณรงค์ให้ความรู้การใช้ถุงใส่อาหาร และการใช้ถุงมือยางเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคเตรียมรับเทศกาลสงกรานต์
183 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2559
184 เทศบาลเมืองดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณสวนสาธารณะหอชมเมืองวารินชำราบ
185 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กระดับตำบลครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
186 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม 2559
187 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของทีมจิตอาสาเยี่ยมบ้านประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 ตามโครงการหมอครอบครัว
188 คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี และสภ.วารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนการกีดขวางทางสัญจร และถนนชำรุดของถนนเทศบาล 82
189 นางนฤมล กุลคำ อสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันอสม.แห่งชาติ ปี 2559
190 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติวันอสม.แห่งชาติอำเภอวารินชำราบ ประจำปี 2559
191 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนมีนาคม 2559
192 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลตำบลเมืองหงส์ในการศึกษาดูงานตลาดสดน่าซื้อ
193 คณะกรรมการฯ ตรวจประเมินนางนฤมล กุลคำ ในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติประจำปี 2559 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
194 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการประกวดอสม.ดีเด่นระดับประเทศ
195 กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมให้ความรู้และมอบนโยบายในโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
196 อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยาก ประจำปี 2559 (วันสุดท้าย)
197 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรคเรื้อรังในผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยาก ประจำปี 2559 (วันแรก)
198 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อุบลเมืองสะอาดทำความสะอาดเมืองวารินชำราบ ตามโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข 2559
199 ประชุมหัวหน้าส่วนการงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมการประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติ
200 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนมกราคม 2559
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting