1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
481 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมโครงการ"จิตอาสาสะสมความดี" ประจำปีงบประมาณ 2557
482 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบจัดกิจกรรมวันอสม.แห่งชาติ ประจำปี 2557
483 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557
484 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์ทันตสุขภาพในผู้สูงอายุชุมชนแหลมทอง ประจำปี 2557
485 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์ทันตสุขภาพในผู้สูงอายุชุมชนกุดปลาขาว ประจำปี 2557
486 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ประกวดรพ.สต.ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2557 รพ.สต.เมืองศรีไค
487 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการวารินเมืองน่าอยู่ ประจำปี 2557 แก่พนักงานจ้าง
488 คณะกรรมการฯตรวจประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) เทศบาลเมืองวารินชำราบ
489 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 6 /มิถุนายน 2557
490 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการถวายความรู้ผู้นำทางศาสนา ณ วัดประชาพิทักษ์
491 งานทันตสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติทำนวัตกรรม"แบบจำลองฟันฉันทำได้"
492 อบรมให้ความรู้โรงเรียนอสม.ประจำเดือนพฤษภาคม และประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครงานทะเบียนฯและบัตร พ.ศ.2557
493 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2557
494 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมโครงการหน่วยทหารและชุมชน รักษ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ค่ายมทบ.22
495 ทต.ท่าวังผา จ.น่าน ศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานสปสช.และการบริหารจัดการขยะของทม.วารินชำราบ
496 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 5 /พฤษภาคม 2557
497 สมาชิกอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าอบรมโรงเรียนอสม.ประจำเดือนเมษายน 2557
498 สมาชิกอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าอบรมโรงเรียนอสม.ประจำเดือนมีนาคม 2557
499 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนแสนสำราญและดอนงิ้วทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
500 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนหนองกอกและแหลมทองทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting