1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
481 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็กดี และหนูน้อยฟันสวย ตามโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มที่ครอบครัว ปีงบประมาณ 2557
482 นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ2557
483 มะมา...เรามารื่นเริงในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและงานเลี้ยงขอบคุณอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556
484 กีฬาๆเป็นยาวิเศษ เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการแข่งขันกีฬาอาสาสมัครเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2556
485 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557
486 การประชุมวิชาการมหกรรมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอและการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง เคือข่ายอำเภอวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2556
487 ประชุมเตรียมงานโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและงานแข่งขันกีฬาอสม. ประจำปี 2556
488 ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
489 พิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557
490 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ วัดแสนสำราญ
491 กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556
492 ทม.วารินชำราบจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ประจำปี 2556
493 ประชุมหารือผู้ประกอบการในการกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2
494 ประชุมคณะทำงานตามโครงการชีวิตมีทางเลือก UP TO ME
495 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2557
496 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม ม.80 แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
497 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน "ดูตา เบิ่งเท้า เฝ้าไต ใส่ใจช่องปาก"
498 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.เข้าประกวดอสม.ดีเด่นระดับโซน 3 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557
499 ประชุมอสม.ประจำเดือนตุลาคม และพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสุขภาพปีงบประมาณ 2557 พร้อมมอบอุปกรณ์ประจำ ศสม.ช.
500 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสสจ.อุบลราชธานีและสนง.ทรัพยากรธรรมชาติจ.อุบลราชธานี ออกทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting