1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
481 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรอสม.สู่ความเป็นเอกภาพ ประจำปี 2556
482 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมต้อนรับผู้ตรวจการณ์กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพฯ รพ.สต.เมืองศรีไค
483 ประชุมอสม. ประจำเดือนกันยายน และอบรมโครงการชาวประชาร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออกประจำปี2556
484 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทดแทน ประจำปี 2556
485 คณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2556
486 เทศบาลเมืองวารินชำราบรับมอบรถเข็นคนพิการและวีลแชร์จากเหล่ากาชาดจ.อุบลราชธานี
487 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่2ดำเนินการส่งเสริมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยักแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
488 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
489 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกองสาธารณสุขฯตามโครงการพัฒนาบุคลากรใน PCUประจำปี 2556 ณ อ.โขงเจียม
490 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรใน PCU กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556
491 การประกวดเล่านิทาน กล่าวสุนทรพจน์ และประกวดฟันสวยยิ้มสดใส ในงานมหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556
492 กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในงานมหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556
493 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนสิงหาคม 2556
494 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดประชุมตามโครงการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน
495 เริ่มแล้ว!มหกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทันตสุขภาพประจำปี 2556 และกิจกรรมการประกวดโครงงานเด็กไทยทำได้โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ
496 กองสาธารณสุขนำเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาดถนนในช่วงที่มีการปรับปรุงรางระบายน้ำ
497 ประชุมโครงการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2556
498 ทม.วารินชำราบร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขวารินชำราบจัดมหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2556
499 อบต.กระเดียน เดินทางมาศึกษาดูงานกิจการอสม.ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
500 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดประชาพิทักษ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2556
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting