1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนเมษายน 2562
2 ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562
3 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม 2562
4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม 2562
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ประจำปี 2562
6 ประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนมีนาคม
7 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2562
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุภาพที่ 10 ประจำปี 2561
9 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2562
10 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญการจัดการมูลฝอย รณรงค์แยกก่อนทิ้ง ขยะเปียกครัวเรือน
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกหน่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562
12 เทศบาลเมืองดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณถนนสถิตนิมานกาล
13 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
14 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการโครงการร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามปลอดภัย ประจำปี 2562
15 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2562
16 ประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล (กิจกรรมที่ 3 ติดตามการช่วยเหลือรายกรณี) ประจำปี 2562
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมการประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี และเครือข่ายสุขภาพอ.วารินชำราบ จัดการประชุมโครงการสานพลัง ก้าวสู่เมืองวาริน ถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
19 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมและแจกแบบทดสอบเพื่อกรอกแบบคัดกรอง ภาวะข้อเขาเสื่อม TUGT และการทดสอบทางด้านสมอง Abbreviated Mental Test (AMT)
20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 /2562
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting