1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลภายในตลาดสดเทศบาล 1
2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล แห่งที่1 Big Cleaning Day
3 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการและสุ่มตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
4 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต วันที่ 2
5 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต
6 ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี2567 ในชุมชนเขตเทศบาล
7 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารจัดการเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567
8 ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี2567 ในชุมชนเขตเทศบาล
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมพรีทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 ในชุมชนเขตเทศบาล
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมโรคติดต่อ แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมโรคติดต่อ แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมโรคติดต่อ แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
14 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ทำความสะอาด Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาล แห่งที่ 1
15 ประชุมขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
16 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ สุ่มตรวจเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่มีฉลาก/ไม่มีเลข อย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลดม จังหวัดสุรินทร์ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน Zero Waste ณ ชุมชนชลประทาน
18 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนเมษายน 2567 และเวทีเสวนา รอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่ 11 โดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
19 อบรมให้ความรู้แก่นักบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 2
20 ประชุมสรุปและถอดบทเรียน โครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลSecured by Siteground Web Hosting