1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณถนนสถิตนิมานกาล
2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการโครงการร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามปลอดภัย ประจำปี 2562
4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2562
5 ประชุมปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองเด็กระดับตำบล (กิจกรรมที่ 3 ติดตามการช่วยเหลือรายกรณี) ประจำปี 2562
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมการประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี และเครือข่ายสุขภาพอ.วารินชำราบ จัดการประชุมโครงการสานพลัง ก้าวสู่เมืองวาริน ถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
8 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมและแจกแบบทดสอบเพื่อกรอกแบบคัดกรอง ภาวะข้อเขาเสื่อม TUGT และการทดสอบทางด้านสมอง Abbreviated Mental Test (AMT)
9 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 /2562
10 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้จัดประชุมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Cluster
11 .เทศบาลเมืองวารินชำราบ เปิดโครงการโรงพยาบาลหมอน้อย 7 ชุมชน ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนส่งหมอใหญ่
12 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนมกราคม 2562
13 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนมกราคม 2562
14 ประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือน มกราคม 2562
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (MOU) “อุบลราชธานี เมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง” “ตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี2562
16 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ประจำปี 2562
17 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2562
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม Kick off "อุบลราชธานีเมืองสะอาด คิดก่อนใช้ แยกก่อนทิ้ง"
19 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5ส Big Cleaninig Day สำนักงาน และพื้นที่ในความรับผิดชอบส่งท้ายปีเก่า 2561
20 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่พนักงานจ้างดีเด่น ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting