1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมหารือชุมชนวัดผาสุการาม ในการดำเนินโครงการจัดการขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำในชุมชน
2 ประชุมหารือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรในพื้นที่เขตเมืองวารินชำราบ
3 ประชุมหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ยุติการทิ้งเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560
4 ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้มาศึกษาดูงานอสม.ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการจัดการขยะในชุมชน
5 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนเมษายน 2560 และอบรมให้ความรู้โทษของสุราและบุหรี่
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมวในเขตเทศบาล ฟรี!
7 เกษตรและสหกรณ์จ.อุบลราชธานี ตรวจประเมินการใช้วัตถุดิบสินค้าQ ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างและพนักงานปฏิบัติงานภาคสนามประจำเดือนเมษายน 2560
9 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2560
10 ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทม.วารินชำราบลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบแห่งที่ 1 รับเทศกาลสงกรานต์
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.ร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติวันอสม.แห่งชาติอำเภอวารินชำราบ ประจำปี 2560
12 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้น้ำมันทอดซ้ำในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
13 ประชุมหารือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพรบ.การสาธารณสุข และพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นปัจจุบัน
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกหน่วยฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2560
15 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนมีนาคม 2560
16 กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้โครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำเจ้าหน้าที่ร่วมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) เตรียมจัดงานเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
18 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอบรมการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง
19 อบรมโรงเรียนอสม. และประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล Big Cleaning Day

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 154 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting