1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559
2 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2559
3 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
4 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2559
6 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
7 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2558-2560
10 เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)
Secured by Siteground Web Hosting