1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
71 เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน
72 เรื่อง จัดซื้อคุรภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรงเรียน
73 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
74 เรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย (แห่งที่ ๔ ) ตามแบบแปลนเทศบาล
75 เรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสีย (แห่งที่ 3 ) ตามแบบแปลนเทศบาล
76 จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10000 ชุด
77 เรื่อง จ้างเหมาพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 23 พฤษจิกายน - 5 ธันวาคม 2559
78 เรื่อง จัดซือครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 18 ชุด รวม 6 รายการ ดังต่อไปนี้
79 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสัญญาณกระพริบ) ดังนี้
80 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น
Secured by Siteground Web Hosting