1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน รายละเอียดดังนี้ เครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
2 เรื่อง จัดหาหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 96 รายการ
3 เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
4 เรื่อง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
5 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครื่อข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสม) เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2561 (เดินทางไป-กลับ)
6 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า) ขนาด 250 kva 3 เฟส 4 สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
7 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์เครื่องเล่น 5 อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
8 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว (ถนนประชาราษฎร์๒)
9 เรื่อง โครงการก่อสร้างราวกันตก อาคารกาญจนาภิเษก
10 เรื่อง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล๑ ตามแบบแปลนเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting