1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชนิดของคำสุภาษิตและสำนวนภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
23 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
24 การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
25 สรุปผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยตนเอง และ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตและชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ฯ
26 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้การนิเทศการสอนแบบคลินิก โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
27 การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
Secured by Siteground Web Hosting