1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานผลการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)
2 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 31 มีนาคม 2566)
3 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2565
4 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
5 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 จุลสาร สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
7 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
10 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564)

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting