1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓-๓๓๔๐ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (๘๒-๐๑๓๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์่ (ค.416550027) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเรเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๓-๔๙๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่๕ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์ บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ๘๑-๖๓๗๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๕ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๐๑๗๔ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 2 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน) ตามโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (๘๒-๐๑๓๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอินทรีย์ โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting