1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อยางในและรองคอยาง รถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 และ 82-9656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปะยาง รถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซุมชนห้าแยก(ถนนประทุมเทพภัคดี,ถนนเกษมสุข)ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๐๑๗๔ , รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๒๑๘๗ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ ทะเบียนรถ น.3257 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตค ๐๑๗๔ , ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๒๑๘๗ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอศกรีม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ 83-3340, 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ๘๓-๓๓๔๐, ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ๘๒-๐๑๓๗ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๐๑๗๕, ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๑ ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งสถานที่ พิธีเปิดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดโคลน ทะเบียน ๘๒-๒๖๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอยทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖ จำนวน ๒ รายการ
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเครื่องดื่ม แขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าทัี่และผู้ร่วมในพิธีเปิดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอศกรีม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนมและวัสดุ เครื่องเขียนของเล่นแจกเด็ก และเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กจ ๘๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) จำนวน ๑ คัน
Secured by Siteground Web Hosting