1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ ประจำเดือนมกราคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายเข้าค่ายผู้นำเยาวชน ตามโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการอบรม ตามโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี จำนวน 10 รายการ
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประกาศนียบัตร การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 รายการ
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการอบรมสัมมนา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมนาและพัฒนาบุคลากร จำนวน ๑ รายการ
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตง ๔๓๒ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ น. ๓๒๕๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ ทะเบียน บต6953, 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ ทะเบียน 81-6371, 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting