1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตีเส้นฟุตบาททางเท้า จำนวน ๗ รายการ ตามโครงการวันเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายสนามทุ่งคำน้ำแซบและโรงเรียนในสังกัดตามโครงการวันเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการวันเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะหการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ๘๒-๐๑๓๗ , ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวย 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถทะเบียน 83-0503 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ๘๑-๙๕๔๐ , ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาซื้อหนังาสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดจ้างซ่อมกล้องถ่ายรูปดิจิตอล Canon 550D หมายเลขทะเบียน วก 452540001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุบะและประดับอุบะบริเวณน้ำโจ้ก โดยวิธเฉพาะเจาะจง
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์-วัสดุสำนักงาน ในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน ๒๔๔ เล่ม โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ขล ๐๕๕๕๑๐๐๐๑ , ๕ รายการ
30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๒๑๘๖ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting