1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจลสารสรุปผลการดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มเอกสารของทางราชการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขยก 673 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปะยางและสลับยางรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6965,83-4965,82-4235และ82-7116 จำนวน 5 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๑ , ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๒-๐๑๓๗ , ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมทะเบียน ผจ 882 จำนวน 3 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดคู่มือบันทึก อสม. โครงการประชุมวิชาการเครื่อข่ายสุขภาพ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกกิจกรรม อสม. โครงการประชุมวิชาการเครื่อข่ายสุขภาพ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ ๓ โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกสิบล้อเพื่อดำเนินการบรรทุกดินในการจัดทำลานเทขยะบนพื้นที่ระหว่างบ่อ B และ บ่อ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
28 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ป.2742 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting