1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหอประชุมประชาวาริน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กจ ๗๓๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๗ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๕ , ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงานคุณะกรรมการชุมชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโรลอัพ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงผลิตเนื้อสัตว์และโครงการปรับปรุงโรงงานผลิตเนื้อสัตว์(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟ Floodlight โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน ๒๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน ๒๑๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู ทะเบียน กง 6800 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกิ๊กเกอร์แสดงผลการตรวจคุณภาพน้ำฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting