1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตง 432 ,1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องเพื่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกล่องเพื่อเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ 83-3340 , 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน นข 4509 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม ทะเบียน ส.299460002 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค 0175 , 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันโรคในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดบันทึกกิจกรรม อสม. โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเพาหะนำโรค โครงการรณรงค์ทำความสะอาด ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 56 ขวด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด โครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการรณรงค์ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถทะเบียน 81-9540 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4427 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตง 432 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting