1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6571 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6171 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเพยแพร่ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพและป้ายไวนิล โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ การช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นโดยฉับพลัน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ การช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพื่อดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพะาหน้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปะยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย 83-6172,รถเก็บกิ่งไม้ 82-4235 และรถแทรกเตอร์ ตจ 77 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถเครื่งตัดหญ้า รหัส ช.441-62-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ ทะเบียน 81-6965 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ยเอกสาร โครงการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ภาพไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเลื่อยยนต์ ส.068290001 และ ส.068620004 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting