1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถน้ำ 3 ทะเบียน (81-6966 อบ.) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถยนต์กู้ภัย ทะเบียน 82-4085 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) จำนวน 18 รายการ
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โรงเรียนเทศบาบ้านสุขสำราญ) จำนวน 6 รายการ
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 5373 อุบลราชธานี) จำนวน 1 รายการ
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จำนวน 1 รายการ
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1690 อุบลราชธานี เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting