1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2551 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2552 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2553 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ
2554 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2555 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่าง จำนวน 1 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2556 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน นข ๔๕๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
2557 เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาซ่อม ตค ๒๑๘๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2558 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๖๓๗๐ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2559 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนม และวัสดุ เครื่องเขียนของเล่นแจกเด็ก และเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไอศกรีม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รายการ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารเครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเครื่องดื่ม แขกผู้มีเกียรติเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมในพิธีเปิดตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อไอศกรีม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ
2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2568 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพิธีเปิดโครงการ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2569 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2570 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำดอกไม้ในพิธีเปิดโครงการ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2571 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2572 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2573 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษา DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2574 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2575 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2576 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อยางในและรองคอยาง รถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 และ 82-9656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2577 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมปะยาง รถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2578 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซุมชนห้าแยก(ถนนประทุมเทพภัคดี,ถนนเกษมสุข)ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2579 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๐๑๗๔ , รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2580 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๒๑๘๗ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting