1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2611 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน , 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2612 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บต 6953 , 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2613 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2614 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2615 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
2616 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2617 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2618 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อรองรับน้ำเสียของโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2619 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2620 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๒๑๘๗ , ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2621 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2622 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ ประจำปีจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2623 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลการประกวด ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2624 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ตามโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 รายการ
2625 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดตามโครงการ เสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 รายการ
2626 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ่จำนวน 1 รายการ
2627 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2628 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2629 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2630 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2631 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2632 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2633 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2634 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2635 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางใน,ยางรองคอและแผ่นสติม รถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6370,81-6950,82-7116และ83-4965 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2636 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2637 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2638 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2639 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2640 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting