1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2671 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2672 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2673 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๒๑๘๙ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2674 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2675 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2676 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓-๒๑๓๖ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2677 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓-๔๓๑๒ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2678 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๒-๐๑๓๗ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2679 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2680 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๒๑๘๖ ,๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2681 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2682 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขาวดำ เอกสารสีพร้อมทำปกและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2683 เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2684 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ในศูนย์บริการ สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2685 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2686 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2687 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๑๘๙ , ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
2688 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2689 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2690 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2691 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๒๑๘๙ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2692 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2693 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2694 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓ - ๒๑๓๖ , ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2695 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓-๔๓๑๒ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2696 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๒-๐๑๓๗ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2697 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2698 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียน ตค ๒๑๘๖ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2699 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2700 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting