1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) จำนวน 18 รายการ
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โรงเรียนเทศบาบ้านสุขสำราญ) จำนวน 6 รายการ
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 5373 อุบลราชธานี) จำนวน 1 รายการ
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จำนวน 1 รายการ
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1690 อุบลราชธานี เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 รายการ
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 รายการ
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลการประกวด ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณและติดตั้งฮอน์นเสียงตามสายชุมชนแสนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอมป์และตู้ตำโพงภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องกองวิชาการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ฝืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting