1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตง ๔๓๒ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๕๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ป.๖๐๕๖ อบ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๖๙๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนม วัสดุเครื่องเขียนและของเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ตู้ ทะเบียน นข 563 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting