1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปะยางรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6950,83-6171 81-6965,81-6370และ82-9656 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36 เรื่อง ประกาศผู้ชนการเสนอราคา จัดจ้างปริ้นคู่มือโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางในและยางรองคอรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6172 และ 81-6950 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-2153 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขูดขนหมูพร้อมอ่างลวกทะเบียน ส.๐๘๑๔๙๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๒ , ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๐๑๗๔ , ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ 83-2136 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47 เรื่อง จ้างเหมาเดินสายระบบเครือข่ายสื่อสารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 125 จุดติดตั้ง
48 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนัำมันเชื้ิอเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
60 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting