1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ ทะเบียน น.8636 , 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมเลื่อยยนต์ประจำรถยนต์กู้ภัย ทะเบียน 82-1990 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมปั๊มลม ทะเบียน ปบ-070510001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บน-2014 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียน ปธ-๔๒๐๔๔๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บย-3302 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ๘๑-๙๕๔๐ , ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99 เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูง ทะเบียน ส.100600004 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บต ๖๙๖๕ , ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๓-๔๓๑๒ , ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ๘๒-๐๑๓๗, ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน) จำนวน ๑ คัน ตามโครงการศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
112 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง
117 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชน ลับแล - ชุมชนกุดเป่ง หมู่ที่ ๑๖ (ถนนกองทาง,ถนนเทศบาล๙๑)ตามแบบแปลนเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting