1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่๕ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
92 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์ บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ๘๑-๖๓๗๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๕ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๐๑๗๕ , ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตค ๐๑๗๔ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 2 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
99 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน) ตามโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (๘๒-๐๑๓๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอินทรีย์ โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
112 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแยกประเภท โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการวารินร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการวารินร่วมใจรักษ์สิงแวดล้อม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายพร้อมติดตั้งฮอน์น ชุมชนดีงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting