1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหอประชุมประชาวาริน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ตค ๒๑๘๙) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น ทะเบียนรถ ตค ๐๑๗๕ , ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๗ , ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ตฒ ๗๙๖๔ , ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ๘๓-๓๓๔๐ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ ๘๓-๔๓๑๒ , ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องวิชาการ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106 ่เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า สีแดง ทะเบียน บต ๔๔๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเกียรติคุณพร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู ทะเบียน กง 6800 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6172 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
112 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำดอกไม้ ธูปเที่ยนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting