1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สถิติการให้บริการประชาชน


# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานสถิติจำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปี 2566 (ตุลาคม2565-กันยายน 2566)
2 รายงานสถิติจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565– กันยายน 2566)
3 จำนวนผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565– มีนาคม 2566)
4 จำนวนผู้มารับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565– มีนาคม 2566)
5 รายงานสถิติการให้บริการ เรื่อง จำนวนผู้มารับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
6 สถิติรวมทุกทะเบียน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ (ข้อมูลเดือนตุลาคม2564 ถึงมีนาคม 2565)
7 รายงานสถิติการให้บริการ เรื่อง จำนวนผู้ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2565)
8 สถิติจำนวนผู้ทำบัตรจำแนกตามสาเหตุการขอมีบัตรสำนักงานทะเบียน : 3498 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ สถิติเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนตุลาคม 2564
9 สถิติผู้เข้ามาใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 สถิติการตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตการก่อสร้าง และออกหมายเลขประจำบ้าน ประจำปี 2563Secured by Siteground Web Hosting