1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนและตรวจเยี่ยมการจัดการประชุม เลือกกรรมการชุมชน และคณะกรรมการประชุมเลือกกรรมการชุมชน
2 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแขงขัน พ.ศ.2560
4 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
5 หลักเกณฑ์และเงือนไขที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2) พ.ศ.2558
6 หลักเกณฑ์และเงือนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
Secured by Siteground Web Hosting