1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองชำราบ พ.ศ.2566
2 แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566
3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566
4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566
5 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2565
6 รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
7 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาล
8 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่พ มาตารฐานการจัดบริการสาธษรณะของเทศบาล พ.ศ.2565
9 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การกำหนดขนาดเทศบาลและระดับตำแหน่งของเทศบาล
10 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 379/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting