1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางญาณผกา สารธิมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

Read Article

การประชุมพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดในโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2561 ซึ่งจะเป็นการประกวดชุมชนดีเด่นประเภทต่างๆใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาความสะอาด, ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, ด้านศิลปินพื้นบ้านสืบสานประเพณีท้องถิ่น, ด้านอาหารพื้นเมืองของชุมชน, ด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและยาเสพติด

Read Article

สำนักคุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการทำความสะอาด ตามโครงการจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักคุมประพฤติอุบลราชธานี ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการทำความสะอาด ตามโครงการจังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดชุมชน Big Cleaning Day ณ ชุมชนกุดปลาขาว ให้มีความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองวารินสวยงามสำหรับผู้ที่สัญจรไปมา

Read Article

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานพิจารณา กำหนดค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปและค่าบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยที่ติดเชื้อ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองช่างสุขาภิบาล ได้จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานพิจารณา กำหนดค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปและค่าบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยที่ติดเชื้อ และแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบเทศบาลเมืองวารินชำราบ


Read Article

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เดินทางไปให้การต้อนรับ นายธนาคม กองเพียร ซึ่งได้(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน  ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับ นายธนาคม กองเพียร ได้(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting