1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองวิชาการและแผนงาน

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2561
2 คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ลูกจ้างประจำครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
3 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คนทำเทียนวัดผาสุการาม
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม พิธีหล่อเทียนหลอมใจไทวาริน ประจำปี 2561
6 กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯบุคลากร ประจำปี2561 หลักสูตรการใช้งาน Google Drive และหลักสูตรการทำงานร่วมกับบนระบบ Cloud
7 กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯบุคลากร ประจำปี2561 หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานระดับกลางด้วย Microsoft Office
8 สำนักงานเหล่ากาชาดอุบลฯ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบรับบริจาคโลหิต (30 เม.ย. 2561)
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำนักเรียนในสังกัดแสดงศิลปะพื้นฐานในโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรม "เทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว "ประจำปี 2561 วันที่2 ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว
11 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรม "เทศกาลบัวบาน @ กุดปลาขาว " ประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว
13 สำนักงานเหล่ากาชาดอุบลฯ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบรับบริจาคโลหิต (29 ม.ค. 2561)
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมจัดนิทรรศการและรับเกียรติบัตรเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560
15 ประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อชี้แจงสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
16 ประมวลภาพจิตอาสาพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อำเภอวารินชำราบ
17 อำเภอวารินชำราบ ทำพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ไปลอย ณ แม่น้ำมูล
18 ชาวอำเภอวารินชำราบร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รอบเย็น)
19 ชาวอำเภอวารินชำราบร่วมถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รอบเช้า)
20 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปี 2560
กองวิชาการและแผนงาน
Secured by Siteground Web Hosting