1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
22 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565
23 งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมรายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
24 ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
25 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมติดตามวางแผนระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
26 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับมอบข้าวกล่องจากโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
27 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 กอช.ปันน้ำใจ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ จัดทำโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
30 งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมรายงานผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
31 ประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา
32 พิธีเปิด"ชุมชนคนทำเทียน”เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565
33 เวทีประชุมประชาคมระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่4 พ.ศ.2565
34 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1-2 (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
35 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564
36 อบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตร เสริมสร้างความเข้มและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
37 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
38 เวทีประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองวารินชำราบ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
39 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 แก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในตลาด เพื่อทำความสะอาดตลาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564
40 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (รอบสุดท้าย) ประจำปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetingกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Secured by Siteground Web Hosting